Condicions legals

1. Titularitat del domini
En compliment de la legislació vigent, s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:
Denominació social: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S. A.

Domicili: C/ Muralla Sant Francec, 49 08242 Manresa (Barcelona)

Tel.: 938724334

CIF: A68467622

Email: info@constructoracardoner.com

Per Lloc Web, ens referim a tots els dominis que l'empresa té a internet i a la xarxa i a aquest efecte www. constructoracardoner.com

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (d'ara endavant, l’“Usuari”) implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que l'empresa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la seva presentació i de les condicions d'accés.

Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc Web ja que aquests, i les condicions d'ús recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions. En qualsevol cas el sol fet d'usar el Lloc Web i navegar-hi, suposarà sempre l'acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els Continguts existents en la Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de l'empresa, que en disposa, si escau, del dret d'ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no pot entendre's cedit a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per tant, d'acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en el lloc Web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit de l'empresa.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l'empresa, sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l'Usuari al Lloc Web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l'empresa.

3. Hipervincles i/o Enllaços
Entre els continguts existents en el lloc Web, s’hi podrien incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació intercanviable a través d'Internet.

L'empresa no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre tercers i altres webs alienes a l'empresa, i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la Web tenen finalitats informatives per a l'Usuari, però en cap cas situarien l'empresa en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, l'empresa no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, l'empresa s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc Web. S'adverteix a l'Usuari que, en cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a l'empresa mitjançant el correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d’hipervincles amb finalitats publicitàries, comercials o d'associació a pàgines web alienes a l'empresa que permetin l'accés al Lloc Web de l'empresa sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de l'empresa s'establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc Web de l'empresa.

4. Condicions d'ús del Lloc Web

4.1 General
L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del Lloc Web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar la Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal, els béns, drets i interessos de l'empresa, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l'empresa o de tercers, per la qual cosa l'Usuari respondrà enfront de l'empresa o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc Web per l'Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:
• La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de l'empresa, de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació de l'empresa o de qualsevol tercer.
• Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
• Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
• Falsificar o alterar qualsevol informació de l'empresa.
• Introduir, emmagatzemar o difondre, en la Web o des d'ella, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l'ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
• Realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
• Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:
• Do not reproduce in any way, not even through a hyperlink, the website of the company or any of its contents, if it is not by express written authorization of the company.
• No suprimir, eludir o manipular els continguts, dades, informació i imatges, disseny i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d'informació que puguin contenir els Continguts.
No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta Pàgina Web.
• Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
• Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a la disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.
• No col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat
L'empresa en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar.
• L'empresa no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrament, lliurament erroni o fallada en guardar comunicacions d'Usuaris o configuracions personals.
• L'empresa tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.
• L'empresa es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei íntegrament o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.
• La utilització del Lloc Web està subjecta a tota la normativa aplicable i l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc Web.
• L'accés al Lloc Web no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
• L'empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.
• L'empresa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o ús dels continguts o del Lloc Web.
L'empresa no serà responsable tampoc de:
• Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
• L'ús per part de tercers d'elements propietat de CONSTRUCTORA DEL CARDONER que confonguin la seva personalitat;
• Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
• Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del Lloc Web de l'empresa;
La falta de funcionament de la Web, o d'algun dels seus serveis per causes alienes a l'empresa;
• Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per usar-ne versions no actualitzades;
• L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l'ordre públic, del Lloc Web o els seus continguts, per part dels Usuaris;
• Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web, durant la seva prestació o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web, ens remetem a allò establert en l'apartat 3 del present Avís Legal referent als Hipervincles i/o Enllaços.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat
Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'Usuari pot dirigir-se a l'empresa a través dels canals de comunicació actuals o futurs que s'estableixin i en concret a:
Denominació social: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S. A.

Domicili: C/ Muralla Sant Francec, 49 08242 Manresa (Barcelona)

Tel.: 938724334

CIF: A68467622

Email: info@constructoracardoner.com

7. Legislació i jurisdicció competent
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la seva relació.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de privadesa

L'objecte de la present política de privadesa és informar sobre la protecció de dades de caràcter personal del lloc www.constructoracardoner.com i les Xarxes Socials (d'ara endavant, “Lloc Web”), de titularitat de CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. (d'ara endavant “L'Entitat”), perquè Vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a l'Entitat les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de Vostè en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web o de les Xarxes Socials.

A CONSTRUCTORA DEL CARDONER creiem en i defensem la importància de la seguretat de les dades personals i de la seva privadesa, per la qual cosa, de conformitat amb allò establert en la legislació vigent, L'Entitat es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, que garanteixin el tractament de les seves dades d'una manera lícita, lleial i transparent.

Aquesta política de privadesa està i serà adaptada a la normativa espanyola i europea vigent a cada moment, en matèria de protecció de dades personals. En concret, s'adequa a les següents normes:

•Reglament (UE) 2016/6 79, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (*RGPD).

•Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

1.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Qui tractarà les seves dades personals?
De conformitat amb el RGPD i amb la resta de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals, L'Entitat posa en el seu coneixement que les dades personals facilitades a les Xarxes Socials, així com per emplenar i enviar consultes o formularis publicats en el present lloc web o de declaració d'accident, seran incorporats al corresponent registre d'activitat de tractament de titularitat del responsable del tractament.

El responsable del tractament de les dades personals és:
Denominació social: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.
Domicili: C/ Muralla Sant Francec, 49 08242 Manresa (Barcelona)
Tel.: 938724334
CIF: A68467622
Dominis: http://www.constructoracardoner.com
Email: info@constructoracardoner.com

2.FINALITAT
Quina és la finalitat amb la qual tractem les seves dades personals? i Per què estem legitimats a tractar-les?
Les úniques dades personals a les quals L'Entitat tindrà accés seran aquelles que l'Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web se li sol·licitaran dades de caràcter personal així com l'emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat de registrar-se, o de no poder atendre la seva sol·licitud ni accedir o utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el mateix formulari hi hagi dades d'emplenament voluntari.

També s'informa als Usuaris, que CONSTRUCTORA DEL CARDONER ha procedit crear un perfil a les Xarxes Socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

En compliment amb allò establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa l'Usuari accepta que les seves dades personals siguin tractades per l'Entitat amb les següents finalitats:
Tractament amb finalitat contractual
Les dades personals seran tractades amb la finalitat principalment de gestionar i prestar els productes i serveis que hagi contractat amb nosaltres. Aquest tractament és imprescindible atès que, si no ho féssim, no podríem gestionar les seves sol·licituds. La base de legitimació per al tractament està basada en la necessitat de l'execució de la relació mercantil i contractual existent entre les parts,
I en concret per:
•Prestar els serveis i informació sol·licitats, oferint un assessorament especialitzat.
•Crear els perfils a l'efecte de generar els pressupostos sol·licitats, així com assessorar respecte del disseny i el producte que requereixi.

Tractament amb finalitat de complir una obligació legal
Estem legitimats per tractar les seves dades quan exerceixi un dels Drets que l’emparen en matèria de Protecció de Dades, en ser necessari per al compliment d'obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l'àmbit de l'atenció dels drets dels interessats, d'acord amb allò previst en els articles 12 a 22 del citat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Tractament amb finalitat d'interès legítim
CONSTRUCTORA DEL CARDONERtracta les dades personals sobre la base de l'interès legítim de millorar l'eficiència i productivitat de la seva activitat amb la finalitat de poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.

Tret que ens hagi dit, o ens digui el contrari, li remetrem actualitzacions i informació sobre productes o serveis similars a aquells de què ja sigui client i en relació amb les Xarxes Socials CONSTRUCTORA DEL CARDONER les emprarà per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE. En aquest cas l'interès legítim de CONSTRUCTORA DEL CARDONER es basa a mantenir informats i actualitzats els seus usuaris.

Treatment based on your consent
En el moment en què faciliti com a Usuari les seves dades personals utilitzant l'email de contacte de l'empresa que apareix a la web o utilitzi qualsevol formulari web existent, amb la finalitat de realitzar qualsevol petició o consulta sobre aquest tema, està consentint expressament al fet que tractem les seves dades per atendre les seves peticions de serveis.

Tal com s'ha informat CONSTRUCTORA DEL CARDONER ha procedit crear un perfil a les Xarxes Socials, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil, per la qual cosa CONSTRUCTORA DEL CARDONER realitzarà les següents actuacions:
•Accés a la informació pública del perfil.
•Publication in the user profile of all the information already published on the CONSTRUCTORA DEL CARDONER page. CONSTRUCTORA DEL CARDONER.
•Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
•Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

En el moment en què faciliti com a Usuari les seves dades personals per inscriure's en la newsletter, està consentint expressament al fet que tractem les seves dades per a l'enviament de notícies, productes, activitats, esdeveniments propis o de tercers, serveis, ofertes i promocions relacionats amb les activitats desenvolupades per CONSTRUCTORA DEL CARDONER i empreses del grup, Cardoner Real Estate, l'activitat fonamental de la qual és el sector immobiliari.

3.XARXES SOCIALS
L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de CONSTRUCTORA DEL CARDONERpodrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels seus drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CONSTRUCTORA DEL CARDONER es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

CONSTRUCTORA DEL CARDONER no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CONSTRUCTORA DEL CARDONER, però sí que romandran a la Xarxa Social.

4.TIPUS DE DADES
Quin tipus de dades personals tractarem?
Les dades personals que podran ser tractades seran les mínimes i necessàries per a les finalitats anteriorment indicades i a aquest efecte:
•Dades identificatives, dades de contacte, dades econòmiques, i característiques personals, entre uns altres, tots ells recaptats a través del formulari corresponent.
CONSTRUCTOR DEL CARDONER té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

5.QUALITAT DE LES DADES
La veracitat de les seves dades és important i han d'estar actualitzades.

L'Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant L'Entitat de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-se L'Entitat el dret d'excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat que L'Entitat les tingui actualitzades en tot moment.

6.CONSERVACIÓ DE LES DADES
Durant quant de temps procedirem conservar les seves dades personals?
CONSTRUCTORA DEL CARDONER conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació entre les parts o el servei que es presti i a efectes comercials mentre no hi mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.
Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a l'esborrament de les dades, tret d'aquelles dades que, en atenció al compliment d'una obligació legal imposada al responsable, haguessin de romandre degudament bloquejades fins al límit de temps que estableixi cada norma aplicable.

7.COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS I TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
A qui comunicarem les seves dades?
Amb caràcter general, L'Entitat no cedirà les dades dels Usuaris a tercers tret per obligació legal. No obstant això, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, L'Entitat hagi de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al seu correcte funcionament.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades es faran com a encàrrec de tractament per part de les terceres, per a la prestació de serveis a l'Entitat.

En aquest sentit, L'Entitat comptarà amb els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal responsabilitat de l'Empresa, en compliment d’allò establert en la normativa de Protecció de Dades.
D'altra banda, no es té prevista la transferència de les dades dels Usuaris a tercers països, però en el cas que fos necessària CONSTRUCTORA DEL CARDONER garanteix que complirà les disposicions establertes en la legislació, explicant i exigint al tercer país o organització internacional les garanties adequades.

8.ÚS DE COOKIES
La navegació pel Lloc Web i Xarxes Socials suposarà que tractem les seves dades personals per personalitzar la seva experiència i recordar-li els nostres productes, serveis i esdeveniments relacionats amb CONSTRUCTORA DEL CARDONER.

Per aquest motiu s'utilitzen les cookies. Per a més informació sobre les cookies podrà dirigir-se a la Política de cookies.

9.RESPONSABILITAT PROACTIVA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER portarà un Registre d'Activitats de Tractament amb la informació respecte del tractament de les dades que realitzi en el marc de la seva activitat i que estarà permanentment actualitzat.
Quant a la seguretat i la protecció, l’informem que les seves dades seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CONSTRUCTORA DEL CARDONER es compromet a adoptar els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la confidencialitat i el secret pertinents.

10.EXERCICI DE DRETS
Quins són els seus Drets?
Els Drets que Vostè pot exercir en relació amb les seves dades personals són:

Dret d'Accés: Dret a conèixer quines dades seves estem tractant. Respecte a les Xarxes Socials vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Dret de revocació del consentiment: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagi donat autorització per tractar les seves dades.

Dret de rectificació: Dret al fet que rectifiquem o completem les seves dades si aquestes són inexactes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CONSTRUCTORA DEL CARDONER, , per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d'exercir-lo davant la Xarxa Social.

Dret d'oposició: Dret a oposar-se a aquells tractaments, en aquest cas CONSTRUCTORA DEL CARDONER deixarà de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.

Dret de supressió: Dret al fet que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. En aquest cas CONSTRUCTORA DEL CARDONER deixarà de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.

Dret de limitació: Dret al fet que limitem el tractament de les seves dades (en determinats supòsits, expressament prevists en la normativa). En aquest cas CONSTRUCTORA DEL CARDONER únicament podrà tractar les seves dades amb el seu consentiment, a excepció de la seva conservació i utilització per a l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió Europea o d'un determinat Estat membre.

Dret de portabilitat: Dret al fet que li lliurem les seves dades (dades tractades per a l'execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el seu 
consentiment) perquè pugui transmetre'ls a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.

Aquests drets podrà exercitar-los dirigint-se per escrit a:
•Denominació social: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.
•Domicili: C/ Muralla Sant Francesc, 49 08242 Manresa (Barcelona)
•Tel.: 938724334
•Email: info@constructoracardoner.com
Especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, vostè té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control. A aquests efectes ha de dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

11.VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA
La present Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent a cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l'actuació i estratègia empresarial de l'Empresa. Quan tals canvis siguin significatius seran posats en coneixement de l'usuari.